အဆင့် (၁)

my ananda app ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။

အဆင့် (၂)

မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို စတင်ရန် “SIM Card
Registration” ကို နှိပ်ပါ။

အဆင့် (၃)

SIM Card တွင် ပါဝင်သော Customer ID နှင့်
PUK ကို ဖြည့်သွင်းပါ။

အဆင့် (၄)

အသုံးပြုသူ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်းပြီး
“Finish” ကို နှိပ်ပါ။

အဆင့် (၅)

အသုံးပြုသူ၏ ဖုန်းသို့ SMS ဖြင့် ပေးပို့ထားသော“Verification Code” ကို ဖြည့်သွင်းပြီး “Finish” ကို နှိပ်ပါ။

ထို့နောက် my ananda app ကို မိမိ၏ Customer ID and  password တို့ဖြစ်စေ

Biometric ဖြစ်စေ ဝင်ရောက်ပြီး စတင်  အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။